Algemene voorwaarden CTRL

Algemene voorwaarden Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies

Financiële Administratie uitbesteden - Outsourcing bij Sanacount Bedrijfs- en belastingsadvies

A. Toepasselijkheid

1. Deze Gebruiksvoorwaarden ctrl by Sanacount (hierna “Gebruiksvoorwaarden”) zijn alleen van toepassing op het aanbieden van de Diensten door Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies aan Opdrachtgever en ieder gebruik van de Diensten door de Opdrachtgever. Op alle overige door Sanacount te verlenen diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Op zaken of onderwerpen die in de Gebruiksvoorwaarden niet zijn geregeld zijn de Algemene Voorwaarden Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies van toepassing. Bij strijdigheid tussen bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden Sanacount Bedrijfs- en Belastingdienst prevaleren met betrekking tot het aanbieden van de Diensten de Algemene Voorwaarden. 2. Voor zover voor Sanacount gedrags- en beroepsregels van toepassing zijn, maken deze deel uit van deze overeenkomst. De Opdrachtgever verklaart de daaruit voor Sanacount voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren. 3. Sanacount heeft het recht de inhoud van de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen 4 weken voordat deze van kracht worden, gepubliceerd worden via de Website. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat hij aan de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden is gebonden, indien hij na deze kennisgeving van de Diensten gebruikmaakt. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen op de Website worden geplaatst en zijn bij Sanacount kosteloos verkrijgbaar. 4. Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Sanacount en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

B. Definities


Onder de volgende met een beginhoofdletter aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1. Diensten:  De functionaliteit van ctrl, waaronder tevens begrepen toegang tot en gebruik van (het besloten deel van) de Website en toegang tot en gebruik van de daarop door Sanacount en/of derden aangeboden programmatuur en content. 2. Gebruiker:  De persoonlijk geautoriseerde gebruiker van de Diensten die bij Opdrachtgever in dienst is of anderszins binnen de organisatie van Opdrachtgever werkzaam is. 3. Ctrl:  De besloten vennootschap Ctrl B.V. 4. Sanacount:  De vennootschap onder firma Sanacount Bedrijfs- en Belastingadvies. 5. Intellectuele Eigendom:  Octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografieën van halfgeleiderprodukten, of andere voortbrengselen, alsmede – al dan niet octrooieerbare – technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. 6. Opdrachtgever:  De natuurlijke dan wel rechtspersoon die bepaalde Diensten afneemt van Sanacount. 7. Overeenkomst:  Overeenkomst tussen Sanacount en Opdrachtgever inclusief de daarbij behorende bijlagen. 8. Systeem:  De voor de toegang tot de Diensten ingezette computer- en aanverwante apparatuur. 9. Vertrouwelijke Informatie:  Iedere mondeling of schriftelijk door een der partijen verstrekte informatie waarvan direct duidelijk is dat deze vertrouwelijk is alsmede iedere zulke informatie waarvan de betreffende partij aanduidt dat deze als vertrouwelijk dient te worden behandeld. 10. Website:  Portal van ctrl op het World Wide Web bereikbaar via (onder meer) sanacount.ctrl.nl.

 

C. Omschrijving van de Diensten


1. Sanacount spant zich in Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Diensten te verlenen. Hiertoe zal Sanacount aan Opdrachtgever de URL van de Website verstrekken, alsmede een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee de Diensten door een Gebruiker kunnen worden benaderd. Sanacount verleent hiertoe aan Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht voor toegang tot en gebruik van de Diensten ten behoeve van Gebruiker. 2. Opdrachtgever mag de Diensten uitsluitend laten gebruiken door Gebruikers ten behoeve van de interne doeleinden van zijn organisatie. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om derden de Diensten te laten gebruiken. Opdrachtgever mag met betrekking tot de Diensten niet als Application Service Provider functioneren. 3. Sanacount heeft het recht de Diensten van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Sanacount zal zich inspannen om eventuele fouten in de Diensten op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle fouten worden hersteld. Indien een aanpassing naar het redelijk oordeel van Sanacount een aanmerkelijke aanpassing vereist aan de zijde van Opdrachtgever c.q. leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit c.q. leidt tot stoppen van het aanbieden van een Dienst of een bepaalde functionaliteit, dan zal Sanacount Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Sanacount behoudt zich tevens het recht voor om de Diensten of bepaalde functionaliteiten op enig moment in het geheel niet meer aan te bieden via de portal van ctrl, Sanacount zal Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Omdat de Diensten aan meerdere Opdrachtgevers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade. 4. Voor programmatuur die Sanacount van derden betrekt kan Sanacount nimmer worden aangesproken tot meer of anders dan ten aanzien van gebruik en onderhoud geldt in de relatie tussen Sanacount en zijn desbetreffende toeleverancier. 5. Sanacount heeft het recht de gebruiksrechten ten aanzien van de Diensten c.q. de levering van andere zaken en/of diensten (tijdelijk) op te schorten, buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien Opdrachtgever en/of Gebruiker: a. enige verplichting jegens Sanacount niet nakomt; dan wel; b. in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden; dan wel; c. naar de mening van Sanacount een storing c.q. vertraging van de Diensten en/of het Systeem veroorzaakt. 6. Sanacount zal Opdrachtgever van tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Sanacount kan worden verlangd. 7. Sanacount is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de door Sanacount  voorgeschreven procedure teneinde Gebruiker in staat te stellen toegang te verkrijgen tot de Diensten, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Opdrachtgever en/of Gebruiker jegens Sanacount ontstaat. Sanacount zal in een dergelijk geval Gebruiker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

 

D. Voorwaarden voor het gebruik van de Diensten


1. Opdrachtgever en/of Gebruiker bepaalt welke informatie met behulp van de Diensten wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Opdrachtgever en/of Gebruiker is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden en ook anderszins rechtmatig is. Sanacount aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Diensten opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. Opdrachtgever vrijwaart Sanacount voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Opdrachtgever en/of Gebruiker met behulp van de Diensten opgeslagen en/of uitgewisselde informatie inbreuk maakt op rechten van derden dan wel anderszins onrechtmatig is. 2. Mocht Sanacount kennis hebben of tot het besef komen dat materiaal of informatie die Opdrachtgever en/of Gebruiker met behulp van de Diensten heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig, bedreigend, (gods)lasterlijk, ontuchtig, aanstootgevend, opruiend, pornografisch is of aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, dan is Sanacount gerechtigd om prompt te handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal Sanacount aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen. 3. Opdrachtgever moet de door Sanacount aan Opdrachtgever en/of Gebruiker verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. Het is niet toegestaan gebruikersnamen en wachtwoorden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Sanacount hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Sanacount is niet aansprakelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een gebruiker die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van een Gebruiker ook daadwerkelijk die Gebruiker is. Zodra Opdrachtgever en/of Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet Opdrachtgever en/of Gebruiker Sanacount daarvan op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van Opdrachtgever en/of Gebruiker om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen. Opdrachtgever stelt Sanacount zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens betreffende de Gebruiker. 4. De Diensten, zaken en gebruiksrechten die door Sanacount krachtens de Overeenkomst worden verleend of geleverd mogen slechts worden aangewend voor legale en legitieme doeleinden. Bovendien mogen deze slechts worden aangewend op zodanige wijze dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectuele eigendom. 5. Het is Opdrachtgever en/of Gebruiker niet toegestaan het Systeem en/of de Diensten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, zelfregulering, de Overeenkomst of deze Gebruiksvoorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: • spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud; • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken, rechten op databanken of het anderszins handelen in strijd met rechten van Intellectuele Eigendom; • hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen; • het opstarten van processen of programma’s – al dan niet via het Systeem – waarvan men weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks de Diensten, Sanacount en/of overige Opdrachtgevers en/of Gebruikers of andere internetgebruikers kan hinderen of schade kan toebrengen; • het anderszins hinderen en/of schade toebrengen aan Sanacount en overige Opdrachtgevers en/of Gebruikers – c.q. internetgebruikers. • Opdrachtgever en/of Gebruiker dient zich te houden aan de (technische) voorschriften, voorwaarden en procedures, die door of namens Sanacount worden verstrekt. 6. Opdrachtgever draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om het gebruik van de Diensten mogelijk te maken. 7. Opdrachtgever staat ervoor in dat Gebruiker te allen tijde de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, deze Gebruiksvoorwaarden alsmede gebruiksvoorschriften, gebruiksvoorwaarden en gebruiksprocedures die door Sanacount van tijd tot tijd worden verstrekt of digitaal ter beschikking worden gesteld via de Website stipt en getrouw zal naleven. Voor zover sprake is van verplichtingen van Gebruiker zijn zulks evenzeer verplichtingen van Opdrachtgever zelf. 

 

E. Onderhoud


1. Sanacount behoudt zich het recht voor de Diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Diensten en/of het Systeem van Ctrl. Sanacount zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig via de Website van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Sanacount zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Diensten nimmer tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden zijn.

 

F. Ondersteuning


1. Sanacount zal Opdrachtgever ondersteunen bij gebruik van de Dienst. De ondersteuning wordt verleend via de Website waar Opdrachtgever vragen kan stellen of via een op de Website gepubliceerd telefoonnummer. Sanacount zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Sanacount kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden.

 

G. Prijzen


1. Tenzij anders overeengekomen, betaalt Opdrachtgever aan Sanacount een vergoeding voor de Diensten, berekend volgens de op dat moment geldende tarieven voor de Diensten. 2. Sanacount is gerechtigd van tijd tot tijd haar tarieven voor de Diensten aan te passen. Een voor Opdrachtgever nadelige wijziging van het toepasselijke tarief moet minimaal één maand voorafgaand aan het in werking treden van de wijziging op de Website worden aangekondigd. In dat geval heeft de Opdrachtgever het recht om de alsdan lopende Overeenkomst gedeeltelijk, dat wil zeggen uitsluitend voor zover het de betreffende Diensten betreft, op te zeggen per de datum waarop de betreffende nadelige wijziging in werking treedt.

 

H. Communicatie


1. Iedere communicatie tussen Sanacount en Opdrachtgever in het kader van de Diensten kan elektronisch geschieden, waaronder per e-mail of via de Website, behoudens voor zover in de Overeenkomst en/of dwingende rechterlijke bepalingen in de wet daarvan wordt afgeweken. 2. De door Sanacount opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever. 3. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Opdrachtgever, komt dit voor risico van Opdrachtgever, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

 

I. Inspanningsverplichtingen Sanacount


1. Sanacount spant zich in voor optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van de Diensten. Sanacount staat uitdrukkelijk niet in voor het (ongestoord) functioneren hiervan. 2. Sanacount spant zich in voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de Diensten zonder dat daardoor evenwel de eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever wordt weggenomen voor afdoende beveiliging van haar systemen, gegevens en andere – al dan niet gevoelige – informatie. 3. Op Sanacount rust uitdrukkelijk een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. 4. In geen geval garandeert Sanacount: • onbelemmerde toegang tot de Diensten; • correcte en onbeschadigde datatransmissie; • ongestoord en ononderbroken gebruik van de Diensten; • de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van het Systeem en/of de Diensten. 5. Sanacount is nimmer gehouden tot herstel van gegevens die verloren zijn gegaan of vergoeding van schade veroorzaakt door het verloren gaan van gegevens.

 

J. Persoonsgegevens


1. De verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden ten behoeve van de uitvoering van de Diensten of ten behoeve van handelingen die Sanacount verricht naar aanleiding van verzoeken van Gebruiker of Opdrachtgever in verband met de Diensten en als daartoe een wettelijke verplichting bestaat. 2. Sanacount zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

 

K. Intellectuele eigendom


1. Alle rechten van Intellectuele Eigendom op de Diensten alsmede op de voorbereidende stukken, handleidingen en/of ander materiaal zullen zowel tijdens als na afloop van de Overeenkomst (blijven) berusten bij Ctrl of bij de derde van wie Ctrl het recht heeft verkregen om de betreffende Diensten aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen. 2. Op wijzigingen, aanpassingen en/of nieuwe versies van de Diensten zijn deze Gebruiksvoorwaarden onverkort van toepassing. 3. Aan Opdrachtgever verstrekte stukken mogen door Opdrachtgever niet worden gekopieerd, nagemaakt, aan derden worden getoond. 4. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Sanacount materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden. 5. Opdrachtgever mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot de rechten van Intellectuele Eigendom niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

 

L. Aansprakelijkheid


1. Sanacount is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die Opdrachtgever lijdt, voortvloeiend uit het niet of niet correct uitvoeren van de Diensten behoudens indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sanacount of diens bedrijfsleiding, in welk geval de totale aansprakelijkheid van Sanacount in verband met het uitvoeren van de Diensten is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Opdrachtgever aan Sanacount betaalde vergoedingen voor de Diensten exclusief BTW. 2. De aansprakelijkheid van Sanacount wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst voor zover het het uitvoeren van de Diensten betreft, ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever Sanacount onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Sanacount ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Sanacount in staat is adequaat te reageren. 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Sanacount meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Sanacount vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 4. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Sanacount zich ter uitvoering van de Diensten bedient. 5. Indien ten gevolge van een gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen een bedrag van 50.000,- Euro te boven gaan dan worden de vorderingen naar evenredigheid voldaan.

 

M. Geen advies/informatie van derden


1. De informatie op de Website is niet bedoeld als een accountants-, belasting-, investerings-, consultancy, of ander professioneel advies of professionele dienst. Sanacount heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de Opdrachtgever/Gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of andere gevolgschade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van dergelijke informatie. 2. De Website biedt tevens toegang tot informatie van en diensten die door derden worden aangeboden. Sanacount draagt en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden informatie of voor de diensten van en dienstverlening door die derden. Evenmin neemt Sanacount een standpunt in of spreekt een voorkeur uit met betrekking tot welke diensten of dienstverlener voor Opdrachtgever of Gebruiker geschikt zijn.

 

N. Vrijwaring


1. Opdrachtgever vrijwaart Sanacount voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook verband houdende met of voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of het gebruik van de Diensten (inclusief aansprakelijkheid voor inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten, inbreuk op privacy, onrechtmatig grensoverschrijdend gegevensverkeer) en zal aan Sanacount alle voor haar uit die aanspraken voortvloeiende kosten, schaden en boeten vergoeden.

 

O. Overmacht


1. Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) door buiten de macht van partijen gelegen omstandigheden (zoals brand, watersnood, vorst, bliksem, arbeidsgeschil, staking c.q. storingen, mobilisatie, inbeslagname van goederen, handelsblokkade, het ontbreken van transportmiddelen en een algemeen gebruik van voorraden) welke het ongestoorde nakomen van de Overeenkomst, waaronder het functioneren of de toegankelijkheid van de Diensten danwel andere diensten verhinderen of onredelijk kostbaar maken, zal een eventuele verplichting tot nakoming worden opgeschort voor een periode gelijk aan de duur van voornoemde omstandigheden. 2. Indien het nakomen van de betreffende verplichting onmogelijk is geworden ten gevolge van de onder lid 1 van dit artikel bedoelde gebeurtenissen voor een periode van meer dan zes (6) maanden, heeft elke partij het recht om de Overeenkomst gedeeltelijk, dat wil zeggen uitsluitend voor zover het de Diensten betreft, door een uitdrukkelijke en schriftelijke mededeling te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. 3. In het geval één van de onder lid 1 genoemde gebeurtenissen voorkomt, is Sanacount nimmer tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever of Gebruiker gehouden.

 

P. Duur en Beëindiging van de Diensten


1.  De Diensten vangen aan op de in of bij de Overeenkomst vermelde datum. Voor zover niet anders overeengekomen worden de Diensten geleverd gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Sanacount kan de Diensten na de ingangsdatum te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen. 2. Zowel Sanacount als Opdrachtgever kan de Overeenkomst gedeeltelijk, dat wil zeggen voor zover het de Diensten betreft, schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden indien de andere partij één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst voor zover betrekking hebbende op de Diensten, niet behoorlijk nakomt, voor zover deze tekortkoming ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is, kan die ontbinding slechts plaatsvinden nadat de andere partij schriftelijk is aangemaand en de tekortkoming niet binnen de daarbij aangegeven termijn is hersteld. 3. Niettegenstaande het overigens bepaalde zijn gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang de Overeenkomst voor zover het de Diensten betreft, te ontbinden:

a. iedere partij, indien en zodra:

• aan de andere partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; • de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard; • de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd, dan wel wordt gestaakt; • de andere partij niet (langer) in staat of bereid moet worden geacht haar verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst na te komen;

b. Sanacount, indien Opdrachtgever:

• in gebreke blijft met (tijdige) betaling;  

• in strijd met de rechten van Intellectuele Eigendom van derden of toepasselijke wettelijke regels handelt; • oneigenlijk gebruik maakt van de Diensten, gebruiksrechten, andere zaken en/of diensten van Sanacount. 4. Sanacount is niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van beëindiging van de Overeenkomst op grond van dit artikel P. en het restitueren van enige door Opdrachtgever betaalde vergoeding. 5. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Sanacount, indien dat redelijkerwijs mogelijk is Opdrachtgever (in een door Ctrl te bepalen marktconform formaat) de beschikking geven over de op het Systeem van Ctrl aanwezige gegevens van Opdrachtgever voor zover die noodzakelijk zijn voor de voldoening aan wettelijke verplichtingen en/of (de controle van) diens boekhouding. Sanacount heeft ten aanzien van deze gegevens geen bewaarplicht tegenover Opdrachtgever. Voorts zal Opdrachtgever alsdan geen gebruik meer maken van de Diensten, gebruikersnaam, password en andere zaken. 6. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, zullen ook na het einde van de Overeenkomst blijven gelden.

 

Q. Geheimhouding


1. Ieder der partijen zal alle redelijkerwijs te nemen maatregelen treffen teneinde de geheimhouding van Vertrouwelijke Informatie te waarborgen voor zover zulks mogelijk is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en behoudens voor zover Sanacount een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft. Sanacount is gerechtigd van Opdrachtgever afkomstige gegevens (anoniem) te gebruiken.

 

R. Slotbepaling


1. De Overeenkomst met de daarbij behorende geparafeerde bijlagen bevat alle afspraken tussen partijen en treedt in de plaats van alle andere afspraken, toezeggingen en overeenkomsten ter zake tussen partijen. 2. De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zijn door Opdrachtgever behoudens uitdrukkelijke toestemming van Sanacount niet aan derden overdraagbaar. Sanacount mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. 3. Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of deze Gebruiksvoorwaarden onverbindend of ongeldig mochten blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen verbinden zich om alsdan in onderhandeling te treden teneinde vervangende bepalingen overeen te komen welke de bedoeling van partijen zo dicht mogelijk benaderen. 4. Op de Overeenkomst en daardoor beheerste verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 5. Alle geschillen die tussen Sanacount en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Sanacount met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan een gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.